Regulamin serwisu internetowego iwant.pl

Obowiązuje od dnia 01.06.2023 r.

Definicje

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego I Want Travel

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Konto – konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 2. Opinia – opinia Klientów o imprezach turystycznych lub jakości usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu.
 3. Impreza Turystyczna (Impreza) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach (zwana dalej „Ustawą”).
 4. Usługa Turystyczna – jest to:
  a. przewóz pasażerów,
  b. zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,
  c. wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
  d. inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. a-c powyżej.
 5. Warunki Uczestnictwa (WU) – określone przez Operatora zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych stanowiące integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych (Umowy).
 6. Operator (Biuro) – I WANT TRAVEL Katarzyna Pianowska z siedzibą w Pierwoszynie przy ul. Kaszubskiej 16A, REGON: 362955218, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9580123071, telefony: +48 690 622 434, +48 507 293 343, email: travel@iwant.pl
 7. Płatność – opłata za wszystkie usługi wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
 8. Płatność Online – płatność za pomocą sieci Internet, zainicjowana bezpośrednio w Systemie Rezerwacji w procesie składania Zamówienia, lub zainicjowana przez pracownika Biura na żądanie Użytkownika. Płatność online jest realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub operatora karty płatniczej Użytkownika, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do Systemu Rezerwacji.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną realizowanych w ramach Serwisu, dostępny pod adresem: https://iwant.pl/regulamin/
 10. Rezerwacja – posiadająca unikalny numer sprawa, tworzona w Systemie Rezerwacji na podstawie kryteriów wyboru Imprezy oraz danych osobowych Uczestników podanych przez Użytkownika w Zamówieniu. Numer Rezerwacji jest tworzony na potrzeby Biura i nie jest tożsamy z numerem rezerwacji w liniach lotniczych, hotelach itp.
 11. Portal – stronę główną znajdującą się pod adresem https://iwant.pl/ oraz jej podstrony, przez które można uzyskać dostęp do Serwisu.
 12. Serwis – serwis Operatora, do którego można uzyskać dostęp poprzez sieć internetową. Jednym z komponentów Serwisu jest System Rezerwacji.
 13. System Płatności Online – zespół usług internetowych, umożliwiających Użytkownikowi dokonanie Płatności na rzecz Operatora.
 14. System Rezerwacji – internetowy system rezerwacji Imprez turystycznych udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, umożliwiający wyszukanie imprez o zadanych parametrach i w żądanych terminach.
 15. Termin Płatności – termin, w którym należność Użytkownika wobec Operatora, związana z zakupem Imprezy Turystycznej, powinna znaleźć się na rachunku bankowym Operatora, lub odnotowana w Systemie Płatności Online jako wykonana.
 16. Termin Ważności Rezerwacji Wstępnej – termin, do którego Użytkownik może potwierdzić udział w imprezie turystycznej przez zawarcie Umowy, wg zasad określonych w WU.
 17. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć Umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy.
 18. Umowa o udział w imprezie turystycznej (Umowa) – umowa dotycząca imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej.
 19. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy turystycznemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 20. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu.
 21. Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do Rezerwacji lub Rezerwacji Wstępnej Imprezy, przesłany przez Użytkownika do Operatora za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, poczty email na adres skrzynki pocztowej Operatora, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub telefonicznie, za pomocą pracownika Biura.

Postanowienia ogólne

 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Operatora na zasadach w nim przewidzianych.
 2. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu, naruszenie ich bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa danych.
 3. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest dostęp do Internetu oraz standardowy system operacyjny i aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
 3. Możliwe jest skasowanie plików cookies poprzez odpowiednie opcje dostępne w Urządzeniu, komputerze lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce prywatności.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników usług, które polegają na umożliwieniu im m.in.:
  a. stworzenia Konta w Serwisie
  b. korzystania z możliwości udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, a zwłaszcza możliwości:

  • Zapoznania się z dokumentami związanymi z zawarciem Umowy m.in. Warunki Uczestnictwa, wraz z Polityką Prywatności, oraz Standardowym Formularzem Informacyjnym;
  • Przejścia do Systemu Rezerwacji;
  • Przesłania wiadomości do Operatora za pomocą formularza kontaktowego i/lub adresu e-mail
  • Zapoznania się z ofertą turystyczną Operatora;
  • Wyszukania ofert Imprez organizowanych przez Operatora według podanych przez Użytkownika kryteriów;
  • Zgłoszenia chęci otrzymywania informacji o aktualnych promocjach oraz innych informacji, w tym informacji handlowych za pomocą wiadomości email;
  • Zapoznania się z opisem katalogowym Imprez;
  • Przedstawienia kalkulacji cen;
  • Dokonania Rezerwacji wraz z wprowadzeniem danych uczestników;
  • Dokonania Płatności;
  • Dodawania Opinii o Imprezach;
  • Zawierania Umów.
 2. Serwis jest dostępny 24h na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
 3. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej w szczególności: płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmiany terminu określone są w WU.

Newsletter

 1. Operator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach oraz informacji na temat oferty Operatora, przewoźnika i innych partnerów handlowych za pomocą wiadomości email.
 2. Aby otrzymywać informacje, o których mowa powyżej, Użytkownik musi wyrazić zgodę przez bezpośrednią rejestrację na jednym z formularzy subskrypcji w Serwisie. Informacje w ramach subskrypcji będą wysyłane dopiero po potwierdzeniu woli ich otrzymywania przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w wiadomości email informującej o rejestracji adresu email Użytkownika.
  Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji w ramach subskrypcji, przez:
  a. Kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości email,
  b. Przesłanie wiadomości email z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji do Biura.
  c. Skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

Założenie Konta

 1. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.
 2. Osoba chcąca zawrzeć z Operatorem umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Panel Klienta”, służącą do logowania się na Konto, która jest dostępna w górnej części stron Sklepu, a następnie kliknąć „Chcę założyć konto”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Operatora skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Konto można założyć również podczas dokonywania Rezerwacji.
 3. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail oraz hasło.
 4. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza danych innych osób niż Użytkownika lub danych nieprawdziwych.
 5. Kliknięcie przycisku „Załóż konto” albo sfinalizowanie dokonywania Rezerwacji połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Operatora i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Operatora, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego punktu. Z tą chwilą między Operatorem a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 6. Operator zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane do logowania w Serwisie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 7. Użytkownik po zalogowaniu się do swojego Konta ma możliwość zmiany wykorzystywanego przez siebie hasła.
 8. Status Użytkownika zalogowanego może także uzyskać wykorzystując dane z Facebook’a, konta Google lub konta Apple dla potrzeb procesu logowania. W tym celu, Użytkownik powinien kliknąć na odpowiedni przycisk, który znajduje się w Aplikacji oraz Portalu i podać dane wykorzystywane do logowania się w Facebook’u, koncie Google lub koncie Apple.
 9. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu VI. Punkcie 5 Regulaminu.
 10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Użytkownik powinien poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na przykład pocztą elektroniczną na adres Operatora podany w postanowieniu I. punkcie 9 Regulaminu).
 11. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 12. Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 13. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia e-mailem na adres travel@iwant.pl, lub w inny sposób.
 14. Operator może wypowiedzieć umowę o założenie Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  a. otwarta zostanie likwidacja Operatora,
  b. Operator podejmie decyzję o zakończeniu działania Serwisu, w szczególności z uwagi na ekonomiczną nieopłacalność dalszego prowadzenia Serwisu.
 15. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w procesie zakładania Konta.
 16. Operator może wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: Użytkownik naruszył postanowienie Punktu 1-3 Regulaminu lub postanowienie VI. punktu 4 Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w procesie zakładania Konta.

Warunki zawarcia Umowy

 1. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. Złożenie Rezerwacji przez Użytkownika nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy nawet, jeżeli Użytkownik dokonał wpłaty. Użytkownik wypełniając zgłoszenie składa do Biura propozycję zawarcia Umowy na wskazaną przez siebie imprezę, która to propozycję Biuro może zaakceptować, lub odrzucić. Biuro może wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia jednak nie jest ono jednoznaczne z akceptacją propozycji zawarcia Umowy przez Biuro.
 3. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po:
  a. Zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej.
  b. Podpisaniu Umowy uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników).
  c. Wpłaceniu zaliczki (30% ceny wycieczki). Nie dopuszcza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty niż wskazano powyżej do 31 dni przed wyjazdem.
  d. Zawarcie Umowy może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:

  • Online;
   • Za pośrednictwem poczty email na adres skrzynki pocztowej Biura;
  • Korespondencyjnie na adres Biura;
 4. Użytkownik otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia Umowy o udziale w imprezie turystycznej w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi na to zgodę skanu dokumentów.
 5. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych, przetłumaczonej na język urzędowy wybranego kraju lub język angielski, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego).
 6. Do przygotowania przez pracownika Biura konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
  a. Prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika Rezerwacji w Systemie Rezerwacyjnym, z danymi uczestników zgodnymi z dokumentami podróży,
  b. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z Warunkami Uczestnictwa oraz niniejszym Regulaminem,
  c. Przyjęcie przez Biuro propozycji zawarcia Umowy, złożonej przez Użytkownika w postaci złożonej Rezerwacji.
 7. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków oraz potwierdzeniu możliwości realizacji Rezerwacji przez pracownika Biura, Biuro przystępuje do realizacji zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia w Rezerwacji oczywistej pomyłki pisarskiej lub rachunkowej, pracownik Biura może odmówić przygotowania Umowy, a tym samym odmówić realizacji zamówienia Użytkownika.
 9. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników oraz poprawność wybranych przez Użytkownika w Systemie Rezerwacji parametrów Imprezy odpowiada w pełni Użytkownik. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji Umowy, jeżeli wynikają one z błędnie podanych przez Użytkownika danych osobowych lub omyłkowego wyboru niepożądanych przez Użytkownika parametrów Imprezy.

Płatności

 1. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności:
  • Przelew tradycyjny;
  • Szybki przelew online;
  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 2. W przypadku, gdy Rezerwacja lub Rezerwacja Wstępna jest zakładana w czasie krótszym niż 14 dni do terminu Imprezy, Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić dostępną formę płatności z pracownikiem Operatora.
 3. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
 4. W przypadku zlecenia przez Użytkownika płatności w walucie innej, niż złoty polski (PLN) wszelkie koszty przeliczenia waluty obcej na polskie złote oraz prowizje bankowe pobrane przez bank Użytkownika w całości pokrywa Użytkownik.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności bez wezwania ze strony Operatora.
 6. W przypadku, kiedy ostatni dzień terminu wpłaty wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy domyślnie przyjmuje się, że termin ulega wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.
 7. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem mBank. Przedmiotowe usługi świadczy mBank S.A, NIP: 526-021-50-88; REGON: 001254524. Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237. Według stanu na dzień 01.01.2023 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.733.980 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem:
  https://www.mbank.pl/pdf/informacje/regulamin-uslug-platnicznych-dla-firm_mbank.pdf
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
Warunki rezygnacji z Rezerwacji i odstąpienie od Umowy zawartej na odległość
 1. Podróżny może odstąpić od Umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Szczegółowe warunki odstąpienia od Umowy zawarte są w OWU.
 2. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 3. W odniesieniu do art. 47 ust 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Operator oświadcza, że tryb zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest zgodny z definicją z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli są to umowy zawierane na odległość.
 4. W związku z brzemieniem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, przy zawarciu Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.
 5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 6. Czas realizacji zamówienia w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
Usługi cyfrowe
 1. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Operator może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:
  a. wprowadzenia przez Operatora nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Serwisu,
  b. rozbudowy możliwości Serwisu,
  c. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.
 3. Wprowadzenie zmiany opisanej powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Operator poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
Kontakt
 1. Mając na uwadze prawidłowe przeprowadzenie procesu zawarcia Umowy oraz późniejszej jej realizacji, Użytkownik zobowiązuje się do pozostawania w kontakcie z Operatorem przynajmniej przez jeden podany w zamówieniu kanał komunikacji (telefon, adres e-mail)
 2. W przypadku konieczności kontaktu z Użytkownikiem lub Uczestnikiem Imprezy w sprawach dotyczących prawidłowej realizacji zamówienia, Biuro podejmie co najmniej dwie próby kontaktu jednym z kanałów komunikacji podanych przez Użytkownika (telefon, poczta e-mail). W przypadku nieudanego kontaktu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Uczestnika, Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia.
 3. Koszt połączenia z Biurem zależy od cennika operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik.
Warunki korzystania i odpowiedzialności Użytkownika za korzystanie z Serwisie
 1. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji lub Rezerwacji Wstępnej jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie, a w szczególności w Systemie Rezerwacji.
 3. Użytkownik nie ma prawa do dokonywania zapytań o Rezerwację lub dokonywania Rezerwacji lub Rezerwacji Wstępnych przy wykorzystaniu do tego fałszywych danych lub danych innej osoby.
 4. Użytkownik nie ma prawa do posługiwania się fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez uzyskania uprzedniej zgody jej właściciela. Każde nieuprawnione działanie tego rodzaju będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
Ograniczenie odpowiedzialności Biura
 1. Biuro nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania Rezerwacji lub Rezerwacji Wstępnej, dostępność miejsca oraz cena nie ulegną zmianie.
 2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  a. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Biura;
  b. wprowadzenie przez Użytkownika w Rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Imprezy;
  c. dokonany przez Użytkownika wybór Imprezy, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranej imprezy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży, będące następstwem okoliczności niezależnych od Biura.
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności.

Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, działania Serwisu należy składać do Operatora za pośrednictwem poczty email na adres skrzynki pocztowej Operatora travel@iwant.pl.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Operatora lub działaniu Serwisu.
 3. Operator rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadku, gdy przepisy dotyczące ochrony Konsumentów przewidują krótszy termin udzielania odpowiedzi na reklamację, odpowiedź zostanie udzielona w tym krótszym terminie.
 4. Reklamację w zakresie wykonania Umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej należy zgłaszać zgodnie z pkt 12 OWU.
 5. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.
Postanowienia końcowe
 1. Operator ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego ustępu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  a. wprowadzenia przez Operatora nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Serwisu,
  b. rozbudowy możliwości Serwisu,
  c. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Regulamin może być zmieniony w zakresie, jaki jest niezbędny z uwagi na zaistniałą przyczynę.
 3. W przypadku skorzystania z powyższego prawa, Operator prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 4. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu VI. punkcie 16 Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez System Rezerwacji rozpatrywane będą przez sąd powszechny, rzeczowo i miejscowo właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Operator zastrzega prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Operatora poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://iwant.pl/regulamin W stosunku do umów zawartych przed wejściem w życie nowych zapisów, zastosowanie mają zapisy Regulaminu obowiązujące w momencie zawarcia Umowy.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023 r.