Polityka prywatności

W I Want Travel szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz informacje w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Traktując jako priorytet bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez system dbamy aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej także jako RODO. Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony danych osobowych, przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Informacje podstawowe

Administratorem Twoich danych jest I Want Travel Katarzyna Pianowska z siedzibą: ul. Kaszubska 16A, 81-198 Pierwoszyno, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem REGON: 362955218, NIP: 9580123071. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: travel@iwant.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” .

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres: travel@iwant.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, w ramach zawieranych z Tobą umów.

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez właścicieli serwisu iwant.pl wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Zapisanie się do usług oferowanych przez iwant.pl, takich jak czat, wsparcie mailowe, newsletter, web push, SMS, wiadomość whatsapp wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści oraz reklam do ich potrzeb i zainteresowań. Dane demograficzne (np. wiek, płeć, wielkość miejscowości) mogą również być zestawiane z wybranymi danymi eksploatacyjnymi (np. zapisanymi w plikach cookie) i wykorzystywane w celu badania preferencji użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług, przy czym zestawiane dane pozbawione są w takim wypadku wszelkich oznaczeń identyfikujących (anonimizacja) i są przechowywane nie dłużej niż 26 miesięcy.

W jaki sposób chronione są informacje?

Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do usług serwisu iwant.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez właścicieli serwisu iwant.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Jednocześnie informujemy, że właściciele serwisu iwant.pl nie powołali inspektora ochrony danych osobowych.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Serwis iwant.pl zawiera lub będzie zawierać działy (np. komentarze, poradniki, bazę wiedzy), w których wprowadzane przez użytkownika treści (np. opinie, pytania itp.) stają się publicznie dostępne. Użytkownik może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, jak mają one być podpisywane.
Właściciele serwisu iwant.pl na podstawie uzyskanych informacji sporządzają zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
W celu realizacji umowy kupna-sprzedaży dane osobowe są przekazywane podwykonawcom wspierających nas podczas realizacji usługi:
– agencjom turystycznym/ touroperatorom obsługującym wybraną przez Państwa atrakcję,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania opłaty i zwrotów na Państwa rzecz,
– biurowi księgowemu w celu obsługi spraw księgowych, podatkowych, prawnych.

Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

Właściciele serwisu iwant.pl po zapytaniu mailowym na travel@iwant.pl pozwalają każdemu użytkownikowi na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez właścicieli serwisu iwant.pl danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do:

IWANT TRAVEL Katarzyna Pianowska
NIP 9580123071 ul. Kaszubska 16A, 81-198 Pierwoszyno

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych. Masz prawo do przeniesienia swoich danych do innego administratora danych.

Prawo wyboru

Właściciele serwisu iwant.pl dają swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do usług dodatkowych oferowanych w ramach serwisu iwant.pl jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części.
Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty iwant.pl i Iwant Travel powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach.
Właściciele iwant.pl są otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Adres do kontaktu:
travel@iwant.pl

Słowniczek przydatnych pojęć

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

  • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera,
  • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
  • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem,
  • inne technologie (np. local storage),
  • zaufani partnerzy – firmy trzecie dostarczające produkty i usługi wykorzystywane do poprawy funkcjonalności wydajnościowych, logistycznych, marketingowych i analitycznych.